Povodí Moravy představilo starostům návrh koncepce protipovodňové ochrany sídel v Pobečví

LIPNÍK NAD BEČVOU – Více než 110.000 obyvatel na dolním toku řeky Bečvy má nyní šanci získat reálnou ochranu před povodněmi, které v minulosti devastovaly místní sídla zejména v roce 1997 a později v roce 2010. Povodí Moravy, s. p. totiž představilo starostům z regionu návrh koncepce staveb komplexní protipovodňové ochrany pro zdejší města a obce. V případě uskutečnění veškerých reálných opatření, by se mohlo vyhnout následkům průtoků až stoleté vody. Obyvatelé žijící v okolí řeky Bečvy by tak byli ochráněni před průtokem až 950 m³ za vteřinu, tedy vodou, která způsobila tragické následky v roce 1997.

Povodí Moravy s.p. představilo starostům v regionu Pobečví návrh koncepce protipovodňové ochrany až pro 110.000 obyvatel. Jedná se o celý soubor opatření, jako jsou například úpravy vedoucí ke zkapacitnění koryta řeky nebo lokální ohrázování některých sídel. Jedním z významných opatření je i výstavba poldru Teplice.

V případě provedení všech staveb by se obce vyhnuly i ničivým následkům stoleté vody. „Povodí Bečvy je jedním z˙povodněmi nejvíce ohrožených území v˙zemi,“ připomněl generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Radim Světlík.

Tuto problematiku má, s pomocí technických a v co největší míře i přírodě blízkých opatření, řešit studie proveditelnosti. Počítá se v ní s návrhy samospráv, orgánů státní správy i nevládních organizací. Příslušnou Studii komplexní protipovodňové ochrany zpracuje vybraná firma na základě tendru, který bude vypsán po souhlasu Ministerstva zemědělství. Úředníci již mají příslušnou dokumentaci i zadávací obchodní podmínky.

Jako jedno z komplexu protipovodňových opatření v Pobečví bude studií posouzen i poldr (suchá retenční nádrž) Teplice.

Stavba se však dotýká více než 770 vlastníků pozemků, s nimiž bude Povodí Moravy dále jednat. „Ve spolupráci se zastupitelstvy musíme srozumitelně a dále vysvětlovat lidem celou problematiku, principy funkce poldru a jak bude sloužit ostatním,“ doplnil Radim Světlík.

Na řekách Bečvě a Moravě jsou klíčovými faktory úhrn a intenzita srážek, délka jejich trvání a plošný rozsah jejich výskytu. S nebezpečně zvýšeným odtokem je třeba počítat již při 40 až 50 mm denního úhrnu dešťových srážek a hrozba povodňových škod se zvyšuje s každými dalšími 50 mm. Povodí Bečvy má přitom mimořádný význam pro hlavní povodí řeky Moravy, protože svými průtoky významně ovlivňuje její vodnost. Ochrana před povodněmi není teď uspokojivě dořešena mimo jiné ve městech a obcích jako je Přerov, Teplice nad Bečvou, Hranice, Lipník nad Bečvou, Troubky, Týn nad Bečvou a Rokytnice.

Pozn. Zveřejněné obrázky mají informativní charakter. O definitivních opatřeních bude Povodí Moravy jednat s příslušnými obcemi.

Základní fakta o poldru Teplice nad Bečvou:

Místo a plocha: horní tok Bečvy; Teplice nad Bečvou, Skalička; 700 hektarů

Objem zadržované vody: 35 milionů m³

Délka a výška hrází: 6,8 kilometru, 12,5 metru

Chrání území: o ploše 5800 hektarů

Cena: 2,3 miliardy korun

Možný termín zahájení stavby: rok 2013

Délka stavby: dva až tři roky

publikováno 2. června 2011, 17:38aktualizováno 14. ledna 2012, 16:19 štítky: povodně, ochrana, PPO, Pobečví, Troubky, obce, Teplice nad Bečvou, poldr,