Povodí Moravy zahájilo na Bečvě rozsáhlou revitalizaci

ČERNOTÍN, ÚSTÍ – Povodí Moravy, s. p. zahájilo rozsáhlou revitalizaci Bečvy u obcí Černotím, Ústí a Skalička. Stavební akce vtiskne více než třem kilometrům koryta řeky zcela novou tvář. Dojde až k trojnásobnému rozšíření koryta toku, čímž bude vytvořeno typické široké a mělké koryto vodního toku. Projekt snižuje povodňové ohrožení obcí, revitalizuje krajinný ráz, vrací do řeky chybějící biotopy a stanoviště a přispěje ke zlepšení biodiverzity flory a fauny.

Hlavní motivací k návrhu revitalizace toku Bečvy formou přírodně blízkého protipovodňového opatření je posílení a doplnění efektu již realizovaných a připravovaných technických protipovodňových opatření na Bečvě, zejména ochrana nemovitostí v Ústí i dalších obcí v oblasti. Revitalizační opatření tak doplňují technické prvky protipovodňové ochrany měst a obcí a také plánovaný protipovodňový efekt připravovaného vodního díla Skalička. Oblast Ústí a níže položených obcí je ohrožována už při průtocích tzv. pětileté povodně. Tvarové a materiálové řešení vychází z přirozeného vinutí řeky Bečvy a i po dokončení stavebních prací zůstane tok otevřen pro další samovolný přirozený vývoj. „Kromě protipovodňového účinku tato opatření výrazně zlepší hydromorfologický stav toku i údolní nivy Bečvy. Další efektem bude posílení místního ekosystému a omezení šíření nepůvodních druhů. Úpravou dojde také ke zlepšení hydraulických podmínek při chodu ledů v toku a tedy k dalšímu snížení povodňového ohrožení obcí,“ vysvětluje význam revitalizace generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Samotné posílení ekosystému bude spočívat především v rozšíření pestrosti vodních biotopů. 

Celková délka revitalizovaného koryta je 3,375 km. Stávající koryto bude rozšířeno z cca 30 m na 50 – 70 m, bezprostředně navazující část pozemků bude snížena do pozice relativně často zaplavované sekundární nivy. Její sklon je navržen tak, aby došlo k samovolnému vytlačení ledů z koryta a omezení ledových nápěchů a zátaras. „Vlastně není úplně pravda, že řeka dostane novou tvář, při návrhu jsme totiž vycházeli z podoby řeky, jakou měla před vodohospodářskými úpravami. Hlavními stavebními činnostmi v rámci prováděné revitalizace Bečvy jsou zemní práce a vegetační úpravy jako ohumusování, zatravnění a doprovodná výsadba. Díky návratu přirozeného režimu bude řeka Bečva lépe hospodařit se štěrky, které nám dříve způsobovaly nemalé problémy, zejména na níže ležících úsecích řeky ve městech,“ popisuje projektový manažer David Veselý z Povodí Moravy, s. p. 

Pozemky v bezprostředním okolí budou začleněny do pásma vodního toku, čímž bude vytvořen prostor i podmínky pro přirozený vývoj morfologie stávajícího koryta. V rámci opatření vzniknou také dvě mělké neprůtočné tůně sloužící jako lokální biotop. Realizační náklady představují 318 mil. Kč. Financováni zajistí Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Stavební práce potrvají do dubna 2022. 

V současné době probíhá také projektová příprava obnovy říčního ramene Bečvy u obce Ústí. Tato akce je dalším dílkem ve skládačce přírodě blízkých opatření na řece Bečvě. Povodí Moravy, s. p. tak pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Smyslem programu je návrat vody do krajiny, zlepšení hydromorfologie vodních toků, umožnění přirozených rozlivů vody v krajině, migrace vodních živočichů a jejich soužití s člověkem. Podobné projekty dělá Povodí Moravy, s. p. napříč celým svým územím. „Z významných akcí bych vyjmenoval určitě dokončené napojení odstavených ramen řeky Dyje. Nedávno jsme zahájili revitalizaci Baštýnského potoka u Novosedel, jejíž součástí bude také výsadba lužního lesa. Dokončeným projektem v loňském roce je například renaturace řeky Moravy nad Olomoucí u Štěpánova,“ vyjmenovává Gargulák. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. února 2020, 13:07aktualizováno 2. května 2022, 14:12 štítky: revitalizace, Bečva, Černotín, Ústí, Skalička,