INFORMAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU „REALIZACE OPATŘENÍ NA BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI“

Realizační opatření

V nádrži bylo v jarním období 2010 umístěno 20 aeračních zařízení, kde 15 je aeračně-mísících a 5 je aeračních (s aerátory). Podle podmínek poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí a smluvních podmínek vůči dodavateli projektu je požadováno rovnoměrné dosahování koncentrací rozpuštěného kyslíku nade dnem.

Pro odstraňování biomasy vodního květu sinic z hladiny a zabránění jeho sedimentaci slouží zařízení pro odstraňování biomasy z hladiny. Pro tuto technologii je použito mechanického principu odstraňování biomasy a to mechanickou separací. Technologie je založena na sběru biomasy z povrchu vodní hladiny a odseparování částic biomasy na mechanickém filtru. Sběr biomasy bude probíhat v denních hodinách, v nočních hodinách bude loď ukotvena a nebude pracovat. Pohotovostní režim trvá od 15.6. do 15.9 příslušného roku.

Ošetření přítoku do vodního díla Brno bylo samostatným opatřením. Dle zadávací dokumentace je průměrná koncentrace fosforu na přítoku do přehrady cca 0,13 mg/l a je požadavek snížit koncentraci fosforu pod 0,05 mg/l. Typ koagulantu byl prověřován od března do května 2010 prováděním koagulačních testů.

Ošetření přítoku bylo zahájeno 12.7.2010 aplikací síranu železitého (20 mg/l). Od 4.8.2010 byla aplikační dávka zvýšena na 60 mg/l. Dne 7.8.2010 bylo dávkování ukončeno z důvodů vyšších přítoků a dále již dávkování nebylo obnoveno.

Monitoring před a po zahájení aplikace ukázal na srážení fosforu oproti přítoku na hodnoty cca 0,01 mg/l a nižší, a to po úsek Zouvalka/Rokle.

Na základě monitoringu je zcela zřejmé, že díky přetrvávající látkové zátěži přitékající vody do VD Brno bude ošetření této vody koagulantem klíčovým opatřením v projektu.

 

Monitoring lze považovat za jednu z klíčových oblastí opatření v rámci celého projektu. Má přímé vazby na vlastní provádění jednotlivých zásahů na nádrži včetně jejího hlavního přítoku, jejich optimální načasování a řízení. Současně by měl monitoring efektivně sloužit k vyhodnocování účinnosti jednotlivých zásahů v souladu s požadavky poskytovatele dotace.

Monitoring je prováděn v průběhu celého období realizace projektu.

Monitorovací místa byla navržena v rámci rozšířeného projektu monitoringu tak, aby v jezerní části byly stanoveny 3 příčné profily (Střed, Sokolské koupaliště, Osada) a 4 samostatná místa (Hráz, Přístaviště, Rakovec, Rokle jezero) tak, aby detailně postihovaly charakteristiku změn složení vody z pohledu prostorového výskytu sledovaných jevu.

Monitoring toku Svratky a vedlejších přítoků prokázal dobrý stav u:

  • Rozdrojovický potok – nezatížený, nízký obsah P
  • Rakovecký potok – zaústění přes oddělenou zátoku

Neuspokojivý stav

  • Veverka – silné organické a živinové znečištění, komunální a zemědělské zdroje, vysoký obsah P
  • Kuřimka – převážně komunální znečištění, vysoký obsah P, amonných iontů.

Na hlavním toku Svratky výsledky prokázaly:

  • Vysoký výskyt komunálních zdrojů – silné zatížení fosforem, včetně snadno využitelných forem
  • Velký vliv rybníků a nádrží nad VN Brno – množství biomasy přitékající do nádrže, kde slouží za zdroj fosforu a organické hmoty dalším organismům

Dosavadní stav nádrže

  • „Malá nádrž na velké řece“ – krátká doba zdržení, velký vliv přítoku na kvalitu nádrže
  • Pravidelná letní stratifikace (teplotní zvrstvení vody)
  • Rok 2010 nezvykle vodný, doba zdržení ještě kratší

Aktivita E – Úprava rybí obsádky

V rámci projektu byla zahájena změna rybí obsádky na vodní nádrži. Celkově budou vysazeny dravé ryby – štika a candát. Dávka ryb je rozložena do dvou let a celkově obsahuje 1000 kg štiky (max. hmotnost 1 ks ryby 1 kg, velikost ryby od 15 cm) a 1000 kg candáta (max. hmotnost 1 ks ryby 1 kg, velikost ryby od 15 cm).

V roce 2010 byla vysazena násada štik o celkové hmotnosti 500 kg (cca 2 500 ks).

 

Závěr

Rok 2010 byl po předání staveniště v závěru roku 2009 prvním rokem realizace technických a organizačních opatření na nádrži. I přes nepříznivé klimatické a hydrologické podmínky a posunutí harmonogramu v důsledku dokončený výběru zhotovitele se podařilo opatření na nádrži realizovat a nádrž vykazovala po dobu rekreační sezóny parametry odpovídající hygienickým požadavkům. Podařilo se v tomto částečně testovacím roku prodloužit koupací sezónu. Nutno však upozornit na specifické podmínky roku 2010, kdy ke kvalitě vody v nádrži přispělo i letnění a zimnění nádrže v minulých letech. Vodní nádrž Brno je živý organizmus, na který má vliv řada vlivů a proto rok 2011 bude pro řídící skupinu projektu velmi náročný, neboť bude nutno mimo optimální provozování opatření na nádrži řešit výše uvedené ostatní vlivy ve vazbě na změny chování celého povodí. Z tohoto důvodu Povodí Moravy, s.p. již v závěru letošního roku dokončilo společně s autorským dozorem bilanční model povodí nad nádrží s cílem omezení vlivu přítoků na kvalitu vody v nádrži.

publikováno 14. ledna 2010, 14:51aktualizováno 14. ledna 2012, 15:26 štítky: čištění Brněnské přehrady, čištění vodní nádrže, evropské dotace, Brno, kvalita vody, sinice,