Politika a cíle kvality

Politika kvality
 • Udržovat, rozvíjet a zlešovat zavedený systém managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a vydanými aktuálními metodickými pokyny pro akreditaci;
 • vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality a cílů kvality;
 • zajišťovat nestrannost všech činností laboratoří a důvěrnost informací;
 • dodržovat Etický kodex zaměstnanců Povodí Moravy, s.p.;
 • seznamovat pracovníky v laboratořích s dokumentací systému managementu;
 • provádět zkoušky v souladu se stanovenými metodami a požadavky zákazníků;
 • zajišťovat kompetentnost pracovníků v laboratořích, zvyšovat a podporovat jejich profesní růst a následně využívat jejich zkušeností pro další rozvoj laboratoří;
 • zabezpečit dodržování správnosti standardních operačních postupů formou účastí v programech zkoušení způsobilosti a pomocí interních kontrolních vzorků;
 • provádět pravidelnou i mimořádnou kontrolu všech prvků systému prostřednictvím interních auditů;
 • udržovat zpětnou vazbu se zákazníky.

Cíle kvality 

 • Trvalé zvyšování odborné způsobilosti pracovníků v laboratořích;
 • trvalé udržování a zvyšování kvality poskytovaných služeb;
 • využívání zpětné vazby od zákazníků a podnětů od pracovníků laboratoří ke zlepšování systému kvality;
 • akreditace nových standardních operačních postupů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti;
 • obnova přístrojového vybavení za účelem zkvalitňování zkušebních činnosti.

K plnění této politiky mají laboratoře tým kvalifikovaných osob na vysoké profesionální úrovni a moderní přístrojové vybavení. Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace. Laboratoř může provádět zařazení aktuálního normativního dokumentu, modifikaci existujících zkušebních metod i vlastních postupů (rozšíření rozsahu parametrů u již akreditovaných metod, předmětu zkušebního postupu nebo vývoj nové metody) za předpokladu, že princip měření zůstává zachován. Laboratoře mají akreditované samostatné vzorkování a poskytují na protokolu o zkoušce výrok o shodě se specifikací.

Výsledky analýz jsou přísně důvěrné a nejsou poskytovány třetím subjektům.

publikováno 13. ledna 2012, 12:36aktualizováno 30. června 2020, 12:55 štítky: vodohospodářské laboratoře,