Poskytované služby

Odběr vzorků pro chemické a biologické analýzy za účelem monitorování kvality vod a pevné matrice

 • odběr vzorků pitných vod dle vyhlášky č. 252/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů pro účely kolaudace, kontroly kvality apod.
 • odběr vzorků povrchových vod v návaznosti na Rámcovou směrnici pro vodní politiku ES
 • odběry odpadních vod pro výpočet poplatků za vypouštění odpadních vod (dle zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 293/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • odběry vzorků vod v přírodních a umělých koupalištích (dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.)
 • odběr vzorků sedimentů – dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 257/2009 Sb. a zákona 154/2010 Sb.
 • odběr vzorků kalů – dle vyhlášky č. 382/2001 Sb.
 • Odběr vzorků zemin – dle vyhlášky č. 275/1998 Sb. (pro potřeby hodnocení zemin podle vyhlášky č. 257/2009 Sb., přílohy č. 3, 5 a 6)

Prováděné chemické a biologické analýzy

 • Základní fyzikální a chemické parametry měřené v terénu
 • Základní chemické parametry (anionty, kationty, TOC, TN, CHSK, BSK, NL, RAS, atd.)
 • Mikrobiologické parametry (termotolerantní koliformní a koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, Salmonella, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, kultivovatelné mikroorganismy apod.)
 • Hydrobiologické parametry (sinice, makrofyta, makrozoobentos, fytobentos, fytoplankton, zooplankton, chlorofyl, mikroskopický obraz pitné vody a další)
 • Hydromorfologický monitoring
 • Kovy (cca 25) včetně stanovení obsahu jejich rozpuštěných forem
 • Radiochemie (aktivita alfa, beta, radium, uran)
 • Organické parametry (NEL, EL, C10-C40, AOX, EOX)
 • Speciální organické parametry – jednotlivé látky v rámci následujících skupin:
   • organochlorové pesticidy
   • polyaromatické uhlovodíky
   • polychlorované bifenyly
   • aniliny
   • nitroaromáty
   • těkavé organické látky
   • dusíkaté pesticidy (triaziny)
   • deriváty kyseliny močové (pesticidy)
   • fenoxykarboxylové kyseliny
   • chlorfenoly
   • mošusové látky
   • ftaláty
   • polybromované difenylethery
   • alkylfenoly
   • chloracetanilidy
publikováno 13. ledna 2012, 13:00aktualizováno 15. ledna 2014, 13:05 štítky: vodohospodářské laboratoře,